Home

Home

Welkom bij De maat is vol

De maat is vol is een initiatief van een groep chronisch zieken en gehandicapten, ontstaan uit grote onvrede . Onvrede over de wet- en regelgeving die het ons erg moeilijk maakt om net als ieder ander deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

Waar mogelijk laten wij onze stem horen, in gemeenteraden, gehandicaptenplatforms en in politiek Den Haag.

Meepraten kan op ons forum (momenteel buiten gebruik)

Het geven van tijdige informatie aan de doelgroep over de vele veranderingen in de zorg is ook een van onze doelstellingen. De overheid laat het wat ons betreft (nog) te vaak en te veel afweten. Dit alles doen wij vanuit onze thuissituatie, onafhankelijk en geheel op vrijwillige basis, niet gehinderd door enige subsidie of ondersteuning.

Sinds de invoering van Valys hebben we geen recht meer op onbeperkt aangepast vervoer tegen het openbaar vervoerstarief, wat ons nog eens extra in onze mobiliteit beperkt. `Ze moeten maar met het openbaar vervoer, bus en trein', is de stelregel.

De minister van verkeer en waterstaat stelt zelfs de 2e Kamer voor om maar 60% van de stations toegankelijk te laten zijn in 2030 en voor de ophoging van de busstations is geen geld. In 2004 was afgesproken dat in 2010 het busvervoer en in 2030 het treinvervoer volledig aangepast zou zijn. (okt. '05)


Ziekenvervoer is alleen nog maar mogelijk volgens zéér strenge regels.

Veel (dure) medicijnen worden gedeeltelijk of niet meer vergoed.

Met de invoering van de WIA hebben alleen de 100% arbeidsongeschikten nog recht op een uitkering. De herkeuringen verlopen voor veel mensen dramatisch.

De Zorgverzekeringswet brengt risicoselectie voor de aanvullende verzekering, hogere premies (ook na compensatie), uitdunning van het verzekeringspakket, de voor ons zo noodzakelijke zorg valt onder de aanvullende verzekering. , eigen betalingen stapelen zich op. De zorgverzekering is een schadeverzekering geworden, zakelijk en hard. Medisch noodzakelijke behandelingen moeten nu via de bestuursrechter afgedwongen worden. Een zéér ongewenste ontwikkeling.

WMO : geen zorgplicht meer voor gemeenten, het geld worden niet geoormerkt, gemeenten mogen eigen bijdragen/betalingen vragen, uitkleding van het hulpmiddelenpakket, indicatiestellingen worden onlogisch aangescherpt, besparingsbijdragen voor scootmobielen of driewielfietsen enz. Mantelzorgers worden onevenredig zwaar belast. De zó bevochten keuzevrijheid tussen zorg in natura en een PGB wordt door gemeenten te niet gedaan door het stellen van primaten voor allerlei voorzieningen. Het recht op zorg vervalt. Het ontvangen van zorg is een gunst worden.


De wet op de gelijke behandeling is welliswaar uitgebreid, maar onvoldoende om ons te vrijwaren van ongelijke behandeling. We worden nog steeds geweerd op de arbeidsmarkt. Openbaar vervoer is nog steeds ontoegankelijk. En zal dat waarschijnlijk ook niet worden. De bureaucratie neemt toe. Kortom het wordt steeds moeilijker het hoofd boven water te houden en vrolijk te blijven.

Er zijn zo veel verschillende regelingen en voorzieningen voor mensen met een beperking dat het geheel vrij ondoorzichtig is.

Voor ons is de maat vol

Voor u ook? Sluit dan bij ons aan en wordt gratis lid en ontvang de nieuwsbrief


tekst.gifrobot

 


Disclaimer: Het team van DE MAAT IS VOL verklaart dat de informatie op deze web-site op zorgvuldige wijze en naar beste weten is verzameld en samengesteld. Evenwel kan zij op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. Het team van DE MAAT IS VOL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie afkomstig van de website. Het team van DE MAAT IS VOL verklaart dat alle namen, adressen en of e-mail adressen die haar bekend zijn of worden door lid worden of ondertekenen van een van onze akties nimmer aan derden zullen worden gegeven of gebruikt zullen worden voor iets anders dan dat duidelijk daarbij is aangegeven.

Submenu